MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


čtvrtek 30. září 2004

Přístup ke zdravotnické dokumentaci

Jednou mi z interny poslali na psychiatrii těžce depresivního čtyřicátníka. Kolega internista si dokonce všiml, že deprese vznikla ze dne na den. To nebývá. Pacient se hlavně cítil beznadějně tělesně nemocen, měl pocit, že jeho skon se neodvratně blíží. Připustil, že uvažuje o sebevraždě, která by mohla ukončit jeho trápení. Obraz nemoci nebyl typický. Snažil jsem se dopátrat jakou nemocí podle svého soudu trpí. Byl léčen pro banální potíže ze zřejmých nezávažných příčin. Nakonec konstatoval, že dobře ví, že trpí leukémií. Řekl jsem, že z dokumentace nic takového rozhodně nevyplývá. Byl si je jist, že ano. Nahlédl do dokumentace v nestřeženém okamžiku před vizitou. Uviděl v chorobopisu lístek s nápisem „leuko 4“. Vysvětlil jsem mu, že jde o normální hodnotu bílých krvinek. Přesvědčil jsem ho. Deprese skončila okamžitě. Chybné hodnocení údaje v chorobopisu mohlo skončit smrtí.

Není lehké se vyznat ve zdravotnické dokumentaci. Někdy je to těžké i pro soudního znalce- když je dokumentace nekvalitní. Což kdyby se místo nesmyslného požadavku na vydávání zdravotnické dokumentace příbuzným uplatnil požadavek na zkvalitnění dokumentace? Její úroveň je někdy trestuhodná a odstranění zdravé ledviny pak už tolik nepřekvapí. A měly by se provádět kontroly dokumentace, a znemožnit její dodatečné pozměňování, či dokonce ztrátu… A sankce za chybění důležitých údajů. To vše jsem v roce 1999 navrhoval. Podezření by byla ověřitelná. U soudu stejně obstojí jen znalecký posudek, ne laický dojem.

Více...

středa 29. září 2004

Evropa nejednotná a bez identitiy?

Václav Klaus poskytl rozhodor španělskému listu El Pais. Prezident ČR projevil pochybnost o existenci evropské identity. "Irácká krize Evropu nerozdělila, pouze vyjevila to, že Evropa není jednotná," řekl Klaus. Nesouhlasím. Evropské země mají mnoho podobností, nejde o nahodilost geografické blízkosti. Jsem přesvědčen, že při popisu evropských zemí hodnotami významných veličin, které charakterizují její kulturní a sociální parametry, by pak statistická shluková analýza ukázala, že evropské země jsou si mnohem bližší, než je jejich "vzdálenost" od zemí jiných světadílů. Irácká krize ukázala, že Evropané v různých evropských zemích mají k americko-britskému dobrodružství v Iráku velmi podobné postoje. Evropské vlády se liší v tom, do jaké míry názory veřejnosti vlastní země ignorují. Jak ukázal průzkum veřejmého mínění, asi 90% Evropanů by volilo Kerryho. Více...

úterý 28. září 2004

Přítel vrah a věrohodnost svědka

V posledeních dnech jsem četl několik rozhořčených komentářů pranýřujících skutečnost, je v ČT bylo umožněno panu Večeřovi, vrahovi a "příteli" paní Lorencové, aby vyřkl obvinění "zaručeně slušných občanů", kteří nějak celá léta zapomínali rozlišit lehké topné oleje od motorové nafty. Rozhořčen je i prezident republiky, který naproti tomu zase neuměl rozlišit čisté a špinavé peníze. Princip je starý jako lidstvo, nezkoumá se, co kdo říká, ale kdo co říká. A pan Večeř je přece vrah. Z toho se účelově dovozuje, že je nevěrohodný. Jenže pan Večeř je za mřížemi a svojí výpovědí se spíš vystavuje ohrožení. Kdyby "náhodou" zemřel, nikdo by kol toho asi moc nepátral. Když o mně spekulovala média, zda "půjdu za mříže", nikomu to nevadilo, ale nikdo také neuvedl jediný reálně podložený důvod, proč bych za mříže měl jít. Tady však jde o Kočárníka, Klaka, Uhde, Dybu, případně jejich manželky a bratry. Nic z toho nebude, buď jsou opravdu nevinní nebo platí, že velkozloději mají čím uplácet a vůbec nezáleží na tom, z které jsou politické strany. Orgány nečinné v trestním řízení nebudou dělat vlny, které by je mohly spláchnout. V žádném případě ovšem nemohu přistoupit na tvrzení, že vrah je automaticky nevěrohodný. Není nevěrohodnější než tunelář nebo korupčník. Více...

pondělí 27. září 2004

Agorakracie a spotřeba ethanolu v Čechách

Příčin nemírného pití v Čechách je mnoho. Jedna z nejpodstatnějších je vysoká dostupnost. Ta je podmíněna ziskovostí při produkci a distribuci těchto komodit. A samozřejmě tomu odpovídající zisk z reklamy. Čím více se pije, tím větší zisk. Proto ti, kteří si hlídají své zisky, pokles spotřeby nepřipustí. Čili na oněch 10 l čistého ethanolu na osobu a rok se podílí agorakracie, neboli trhovláda. Pamatuji si na projednávání"Zákona o regulaci reklamy". Jeho smysl spočíval v odstranění regulace reklamy. Známý bývalý unionistický poslanec Krása ještě jako zákonodárce ODS promlouval ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v tom smyslu, že jako dospělý jedinec se přece může sám rozhodnout, jestli na sebe nechá působit reklamu. Poslanec ODS psycholog Dr. Gjurič veřejně konstatoval, že kolega Krása jen dokazuje, že neví nic o psychologii, ale pro zrušení omezení reklamy hlasovali svorně. Pro neprůchodnost zákonů omezujících dostupnost návykových látek včetně alkoholu učinili poslanci zejména pravicových stran velmi mnoho. Média nyní kritizují velkou spotřebu alkoholu v Čechách, ale při pokusech o omezení dostupnosti se neomylně staví proti nim. Ovšem i před vítězným listopadem se příslušná meziresortní komise starala o spotřebu vína, když už se urodilo, mnohem víc než o důsledky nadměrného pití. A to ještě nešlo příliš o zisky, ale spíše o plnění plánu a prémie. Více...

sobota 25. září 2004

Lynč a vstřícnost korofilům

Zavřete je darebáky až zčernaj! A Hlavou táhnou vzpomínky na rozbitá okna a poškrábaný lak auta a hlavně pocit vlastní bezvýznamnosti.

Proč ne do vězení. I pan Topolánek se pochlubil, že jeho děti také dobře vědí, že vraždit se nemá.

Lidé rádi trestají. Možnost trestat je totiž znakem vyššího sociálního postavení. Někdo trestat musí. Král býval také soudce. Pak nastoupila kolektivní vůle někdy transformovaná na zmocnění pro nezávislého samosoudce. Určit vinu někdy není jednoduché. Soudní psychiatrie zkoumá schopnosti rozpoznávací a ovládací v době konání trestného činu a snaží se je kvantifikovat. Objektivní měřítka také nemá, jen zkušenost a srovnání. Předpoklad definitivní zkaženosti a nenapravitelnosti je ve své univerzalitě chybný. Katamnézy dětských vrahů zpracovéné Prof. Mečířem ukázaly, že jejich naprostá většina se vyvíjela nenápadně. Ale i velmi mnozí učitelé, lékaři a soudci slýchali v dětství od sousedek a třídních učitelů, že rostou pro šibenici. Vhodná chvíle pro definitivní odklonění těchto jedinců na kriminální dráhu byla promarněna.

Chování vyšších organismů se řídí jen odměnou a trestem, příslibem odměny a hrozbou trestu. Jejich vnímání je subjektivní. Na někoho se stačí zamračit, někdo nereaguje ani na rány holí. Přiměřeně trestat a odměňovat je nutno od dětství. Někteří lidé jsou ovšem nepotrestatelní. Musíme se před nimi chránit.

Snaha „darovat čtrnáctiletým právo na legální sex“ je slabomyslná. Ani dnes je nikdo trestat nemůže, protože nejsou trestně odpovědní. Snížení hranice neznamená víc než stanovení beztrestnosti pro starší, kteří mají styk s nimi. Preference této věkové kategorie se nazývá korofilie. Aspoň korofily snížení věkové hranice potěší.

Více...

pátek 24. září 2004

Už vím, jak je to se školným

ČT si pozvala do svého večerního pořadu děkana ČVUT v Praze pana prof. Witzany, aby divákům vysvětlil, proč je tak dobré, aby bylo zavedeno školné. Pan profesor řekl, že studenti budou lépe motivováni ke studiu. Pak byl prezentován případ českého studenta studujícího českou VŠ v angličtině. Podle nového zákona by měl začít platit poplatek za tuto formu studia. Pan profesor je zásadně proti. Soudí, že student by měl studovat zdarma a vysvětlil proč. Bude-li studovat v anglickém jazyce, bude lépe připraven pro praxi. I paní redaktorka, která před tím kladla návodné dotazy ke školnému naznačovala, jak je nový požadavek nelidský. Po první odpovědi pana profesora jsem soudil, že bude-li student platit, bude lépe motivován. To by však bylo současně špatně, neboť placení by mu bránilo, aby byl lépe připraven. Pak jsem to pochopil. Na VŠ má být zavedeno školné, protože je motivující, ale nemá se platit, aby studentům nebránilo v lepší přípravě. Děkuji panu rektorovi a paní redaktorce. Více...

Detekce lži

Ano, lze se na této internetové stránce dočíst, že "detektor lži" je nespolehlivý. Pravděpodobnost kolem 95% je nízká na to, aby byla jediným usvědčujícím důkazem vedoucím k doživotnímu trestu. Jenže v případě poslance Kořístky výsledek vyšetření nesvědčí pro předpoklad, že poslanec lhal, když tvrdil, že mu byl ze strany ODS nabízen úplatek 10 miliónů a jmenování velvyslancem. Není to nezvratný důkaz. Jenže asistent Dalík a profesionální lobista Večerek odmítli vyšetření. Lze předpokládat, že se obávají nepříznivého výsledku. Ani to není důkaz. Jen pravděpodobnost, že Kořístkovi úplatek nabízeli stoupá někam nad 99%. To není jistota. Za to místopředseda ODS pan Dr. Nečas má jistotu naprostou: "ODS žádný úplatek nenabízela!" Jak to může tak přesně vědět? Je si opravdu jist, že všechny úplatky jdou přes něj? Jak jinak by to mohl tvrdit? Více...

čtvrtek 23. září 2004

Zákaz privatizace nemocnic...

Proti privatizaci se argumentuje hlavně rizikem, že bude ohrožen rozsah zdravotní péče a bude provozována jen výnosná péče. Oddělení by však byla rušena jen za předpokladu, že by byla výrazně prodělečná. Nejpodstatnější na riziku z privatizace je, že se změní motivace. Na prvním místě bude samozřejmě zisk. Budou snižovány veškeré náklady pod úroveň únosnou pro zajištění přiměřené kvality. Budou redukovány mzdové výdaje (v soukromých nemocnicích jsou nižší mzdy), výdaje na léky, na zdravotnické prostředky atd. Výjimkou je okolnost, že akcionáři jsou zástupci dodavatelů. Ti nutí vedení nemocnice ke zvýšené spotřebě příslušných výrobků a služeb. Privatizované nemocnice by ve větší míře stimulovaly a deklarovaly vyšší objemy péče, než odpovídá skutečnosti za předpokladu, že úhrady jsou výkonové. Tyto nepříznivé deformace motivace provozovatelů nemocnice by navíc nemohly být podrobeny kontrole, ačkoli užívají veřejných prostředků. Více...

středa 22. září 2004

Bublavy

Bublava neměla dostat dotaci na stavbu aquaparku. Jenže šlo jen o pár desítek miliónů. Podobných Bublav je je po celé republice stovky. Ne všechny skončily jako nedokončitelná stavba, do níž se už nikdo neodvažuje investovat. Některé byly dostavěny, aby se staly památníkem zločinu bílých límečků. Nepotrestáni jsou Ti, které je vymysleli, Ti, kteří z nich profitovali. Připomenu jen dva menší: Sevac Bohumíle, 1 miliarda promrhaných korun. Továrna na zpracování plazmy, která nic nezpracovává, Nemocnice u Kunratic blízko Liberce- velká jám ado země za 130 miliónů..a připravují se stále další. A bude to pokračovat. Nemůže to být jinak v zemi aktivních darebáků a málo činných orgánů v trestním řízení. Více...

úterý 21. září 2004

Proč "extrémisté" v nových spolkových zemích?

Komentátoři se celý den snaživě věnují úspěchu německé krajně pravicové NPD a také "postkomunistické" PDS ve dvou nových spolkových zemích. Sociální demokraté si příliš nepohoršili, nejvíce propadla pravicová, konzervativní a dle našich komentátorů "demokratická" CDU. Komentátoři i jimi přizvaní politologové komentovali volební výsledky jako tragické, nebezpečné a trochu naznačovali, že by bylo dobré vyměnit voliče. "Jak někdo může po válečných zkušenostech volit fašisty?", ptají se. Pražský politolog Rudolf Kučera alespoň zlehka naznačil příčinu. Vidí jí ve vysoké nezaměstnanosti a proto podle něj není překvapením úspěch "extremistických" stran. Příčiny nezaměstnanosti nehledá. Voliči ji našli po svém. Na extrémní situaci extrémistická reakce. Bída se na východě Německa léčí redukcí sociálních výdajů. Vláda se snaží sociální pnutí odstranit opatřeními, které bohatým pomáhají bohatnout a chudým usnadňuje chudnutí. Hasí oheň olejem. Více...

pondělí 20. září 2004

Senátor Daniel Kroupa nezklamal

"Přítomnost amerických vojsk znamená pro neofašisty zdvižený prst." I v masivní konkurenci každodenní záplavy blbosti se těžko hledá něco srovnatelného. Americká vojska jsou v Německu 60 let. Neofašiské jsou úspěšní po 36 letech. Pan senátor Kroupa zřejmě uvažuje o řešení volebních výsledků armádou. Proti voličům tanky. V Německu to nepůjde. Možná se pan Kroupa dočká v Iráku. Více...