MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


sobota 25. září 2004

Lynč a vstřícnost korofilům

Zavřete je darebáky až zčernaj! A Hlavou táhnou vzpomínky na rozbitá okna a poškrábaný lak auta a hlavně pocit vlastní bezvýznamnosti.

Proč ne do vězení. I pan Topolánek se pochlubil, že jeho děti také dobře vědí, že vraždit se nemá.

Lidé rádi trestají. Možnost trestat je totiž znakem vyššího sociálního postavení. Někdo trestat musí. Král býval také soudce. Pak nastoupila kolektivní vůle někdy transformovaná na zmocnění pro nezávislého samosoudce. Určit vinu někdy není jednoduché. Soudní psychiatrie zkoumá schopnosti rozpoznávací a ovládací v době konání trestného činu a snaží se je kvantifikovat. Objektivní měřítka také nemá, jen zkušenost a srovnání. Předpoklad definitivní zkaženosti a nenapravitelnosti je ve své univerzalitě chybný. Katamnézy dětských vrahů zpracovéné Prof. Mečířem ukázaly, že jejich naprostá většina se vyvíjela nenápadně. Ale i velmi mnozí učitelé, lékaři a soudci slýchali v dětství od sousedek a třídních učitelů, že rostou pro šibenici. Vhodná chvíle pro definitivní odklonění těchto jedinců na kriminální dráhu byla promarněna.

Chování vyšších organismů se řídí jen odměnou a trestem, příslibem odměny a hrozbou trestu. Jejich vnímání je subjektivní. Na někoho se stačí zamračit, někdo nereaguje ani na rány holí. Přiměřeně trestat a odměňovat je nutno od dětství. Někteří lidé jsou ovšem nepotrestatelní. Musíme se před nimi chránit.

Snaha „darovat čtrnáctiletým právo na legální sex“ je slabomyslná. Ani dnes je nikdo trestat nemůže, protože nejsou trestně odpovědní. Snížení hranice neznamená víc než stanovení beztrestnosti pro starší, kteří mají styk s nimi. Preference této věkové kategorie se nazývá korofilie. Aspoň korofily snížení věkové hranice potěší.

Žádné komentáře:

Okomentovat