MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 17. července 2009

Ghetta neboli sociálně vyloučené lokality a protistátní stát

Vízům do Kanady byla věnována pozornost hodná okurkové sezóny. Nepokládám za příliš zajímavou diskusi o tom, kdo co kdy měl udělat, co kdo zatajil a proč. Vízům do Kanady byla věnována pozornost hodná okurkové sezóny. Nepokládám za příliš zajímavou diskusi o tom, kdo co kdy měl udělat, co kdo zatajil a proč. Je zajímavé, že Ti kteří dnes mají tolik řečí o kanadské aroganci se mohli přetrhnout pochopením a vstřícností, když USA namísto zrušení víz prosadila systém efektivně bránící cestování českých občanů do USA, zatímco všichni Američané k nám mohou kdykoli a na jak dlouho chtějí. O zavedení recipročních kroků proti USA a jejich občanům jsem neslyšel. To je náhodička!
Zajímavější je pravý důvod kanadského opatření a tím je export sociálních problémů z Česka do Kanady. Kapitalismus bez přívlastků zaváděný po léta ODS přímo z definice odmítá přihlížet k potížím jednotlivců, tím méně sociálních skupin, které podle proroka neokonzervatismu Margaret Thatcherové neexistují, ostatně podle ní neexistuje ani „společnost“. Vyloučeno bylo i slovo „sociální“ zavánějící „socialismem“, tedy nelidskou ideologií.

Tak jaképak problémy? Vzpomínám na zuřivý odpor ODS proti propopulačním snahám. Dnes tatáž ODS pláče nad „stárnutím populace“, kterou však vítá jako záminku na zrušení sdílení rizik mezi lidmi. Kruh se uzavírá neboť protistátní nepečovatelský stát podporuje prohlubování rozdílů ve společnosti a tím i napětí. Zhoršuje podmínky pro adaptaci jedinců, jejichž schopnost přizpůsobení je snížena a mají tu smůlu, že se nenarodili bohatí.

Narůstající sociální konflikt nutně vede k fašismu. Tím nemíním ani tak „radikální“ Dělnickou stranu, ale hlavně „radikální“ starostku Řápkovou, radikální senátorku Lianu Janáčkovou a celou řadu pravicových populistů, které ani tak nezajímá teorie kapitalismu bez přívlastků, jako spíše praxe těžby vlastní popularity z podpory nenávisti mezi českými a rómskými chudáky.

Vyloučené lokality prudce narostly v posledních letech a to vědomým sestěhováváním „nepřizpůsobivých“ do lokalit, kde nenajdou práci ani kdyby o ní stáli a byli schopni ji vykonávat, za to tam najdou koncentrát všemožné sociální patologie.
Pokud jste už narazili na citát ze zaznamenáníhodných výroků psychiatra Prof. Dobiáše: „Od utrpení k parazitismu je jen krůček…“, tak se omlouvám. Ale je to tak. Problémy ghett rozhodně nevyřeší angažovanost sociálních pracovníků, i když je o pár procent zmírní. Chce to široce koncipovaný a politicky podpořený projekt vycházející ze zkušeností zemí, kde s úspěchem řeší problémy „sociálně vyloučených“. Už skoro neslyšíme bláboly o tom jak zlí komunisté chtěli Rómy asimilovat a bránili tak rozvíjení jejich kulturní svébytnosti.

Teď byli odasimilováni a svébytní jsou dostatečně, i když nemají své byty. Spokojenost se nějak nedostavuje. Řešení ovšem ztěžují některé humanitární organizace, které vedou k tomu, že lidé, kteří se odmítají přizpůsobit obecně přijímaným nárokům většinové společnosti mohou získat neúměrné výhody. Na druhé straně se soudy brání vidět rasovou motivaci útoků proti Rómům i tam, kde je evidentní.

Ano, Rómové jsou v ČR diskriminováni a vystaveni útokům. A také platí, že působí větší problémy než většinová populace. Obě stránky jevu se vzájemně podmiňují a potencují. Ani jednu z nich nelze přehlížet. Zatímco lidé, jimž byla svěřena odpovědnost vnímají humanitární katastrofy po celé Zeměkouli, nevěnují pozornost sociálnímu vyloučení a rasismu. Asi čekají na větší katastrofu. „Člověk v tísni“ byl stvořen, aby byl populární a Rómové moc populární nejsou.

Kanada se jen brání dovozu českých problémů. Zameťme před vlastním prahem!
Článek vyšel na www.prvnizpravy.cz