MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


čtvrtek 22. října 2009

ČTK: Rozdíl mezi psychiatrií dnes a v minulém režimu


1. V čem spatřujete největší rozdíl mezi psychiatrií dnes a v minulém režimu?
Uplynulo 20 let a to je velmi dlouhá doba pro vývoj aplikovaného oboru bez ohledu na "režim". To je nutné předeslat, pokud nemají být produkována nesmyslná srovnání, jako že v carském Rusky nebyl žádný počítač, zatímco v Sovětském svazu je jich sedm.

Prohloubilo se zaostávání za nejvyspělejšími zeměmi v kvalitě ubytovacího standardu a v počtu personálu a to přesto, že došlo ke zlepšení.
O dost otevřeněji (i když marně) se hovoří o problémech. To umožňuje lidem, kteří se chtějí zviditelnit snadnější parazitování na problémech.
Stejně jako dříve jsou běžně dostupné léky bez patentové ochrany, nejnemocnějším a proto chudým většinou nejsou dostupné drahé patenty chráněné léky. Zejména ti, kteří je nepotřebují si je ale mohou snadněji opatřit.


2. Změnily se podmínky pro psychiatrické pacienty, pro lékaře, pro vědu?

Rozhodně se pro odborníky zlepšily podmínky pro kontakt se zahraničím.
Pro pacienty došlo ke zlepšení, ale menšímu než v nejvyspělejších zemích, takže se prohloubilo zaostávání oproti zahraničí, ale i oproti jiným oborům v ČR.
Síť zdravotnických zařízení se nerozpadla zcela, ale mnoho závažně nemocných "vypadlo z evidence".
Zvýšil se počet zařízení poskytujících sociální ambulantní služby a to z téměř nuly na zcela nepatrný počet.
V poslední době se zhoršila dostupnost pobytových sociálních služeb pro psychiatrické pacienty.

3. Změnilo se vnímání veřejnosti k psychiatrickým pacientům, k psychiatrii jako takové?

Díky větší otevřenosti a zlepšené kvalitě se zlepšila důvěra k psychiatrickým službám, ale s "režimem" to má ne tak mnoho společného, protože v předválečném "režimu" byla důvěra ještě nižší než v minulém "režimu". Krasoduchové se snaží psychiatrii dehonestovat, k čemuž měli za "minulého režimu" málo příležitosti, ale jejich vliv na rozumné lidi není příliš velký.

rozhoror s Ivanem Davidem vedla Leona Heczková