MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.

Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu.

Proč kandiduji? Co mohu nabídnout?

28. 3. 2013

Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.


Články, glosy, dokumenty a další údaje lze bezplatně uveřejňovat v jiných médiích s uvedením autora. Zkrácení jen se souhlasem autora.Texty, u nichž je uvedeno, kde byly publikovány, je možno uveřejňovat jen se souhlasem média, v němž byly publikovány.


pátek 5. února 2010

Výstava v Národním muzeu „Příběh nemocné duše“

Mezinárodní putovní výstava bude zahájena 11. února 2011 v Nové budově Národního muzea v 1. patře. Bude sestávat ze dvou částí, z nichž první se bude věnovat historii péče o duševně nemocné, druhá duševním poruchám.
Zatímco v Evropě existuje více než 40 psychiatrických muzeí (včetně památníků vyvražďování duševně nemocných na území Německa a Rakouska a galerií výtvarného umění duševně nemocných), v České republice dosud žádné takové muzeum není. Předpokládá se stěhování expozice do několika muzeí v ČR, na Slovensku, v Polsku a možná i v Maďarsku a to vždy v dvoujazyčné formě, v národním jazyce a v angličtině. Panely se stručnými texty budou doplněny bohatou obrazovou dokumentací doplněnou trojrozměrnými exponáty, z nichž část bude v rámci projektu Culture 2007 zapůjčena ze zahraničí, zejména z Belgie, Nizozemí a z Německa. Některé rozměrné exponáty již byly vytvořeny v českých uměleckých školách jako kopie zahraničních originálů. V Praze bude výstava doplněna promítáním filmů a odbornými přednáškami.
Expozice má vyústit do zřízení českého psychiatrického muzea, které by mělo být nejen stálou expozicí, ale i pořadatelem výstav, centrem vědeckého bádání a osvětovou institucí.